Referat fra Ordinært afdelingsmøde HMIF – afd. Motion og Friluftsliv (mountainbike, løb og kajak) d. 26.10.13

 • Valg af mødeleder:
  Søren Knudsen.
   
 • Valg af referent:
Lone Westergaard
 • Afdelingsledelsens beretning til godkendelse:Fra MTB-siden blev berettet om bestyrelsens og de enkelte underudvalgs arbejde igennem det sidste år:
Der er p.t. 88 medlemmer,  68 mænd og 20 kvinder.  Af disse er der uddannet 12 instruktører.
I løbet af året har der været mange aktiviteter og arrangementer, som klubben har deltaget i:
 • Åbning af Pamhuleruten
 • Div. løb, 12-timers, Harzen, DGI-løb, Prison break.
Der er i HMIF-Mountainbike også flere sønderjyske mestre, som vi bestemt skal være stolte af.
 • Workshops med deltagelse af ca. 25 personer hver gang.
 • Grillaften ved sæsonafslutning
 • Klubben har indkøbt  telte, flag og cykelstativ til 12 cykler, som bruges ved de forskellige arrangementer.
 • Vedr. klubtøj, er der i øjeblikket ca. 500 dele ude at køre. Der skal et par nye sponsorater til, og muligvis et par ekstra.
 • Vedr. spørgeskemaundersøgelsen har der været en rigtig flot svarprocent. Ud af 83 udsendte skemaer er der kommet 54 besvarelser. Det bevirker at der er noget at arbejde med i forhold til det videre arbejde i bestyrelse og underudvalg.
Som en overraskelse har bestyrelsen haft møde med kommunen, som har givet tilsagn til at det grønne areal i forbindelse med Marstruphallen må bruges til at lave en teknisk bane. Der vil blive arbejdet i underudvalg omkring udformningen af den. Der skal tages forbehold mht. sikkerhed, da hele området ikke er hegnet ind, og at udefra-kommende frit kan benytte den. Der indtænkes skiltning med benyttelse på eget ansvar, evt. sikkerhedsunderlag ved drops.
Desuden påtænkes et lille læskur med plads til opbevaring af klubbens redskaber.
 • Regnskab fremlagt og godkendt.
Der vil næste år blive brugt penge på instruktøruddannelse og den tekniske bane.

Beretninger fra underudvalg: 
Pamhuleruten (Steen, William og Heine): 
Arbejdsdage offentliggøres i god tid, så en større tilslutning kan opnås. Der efterspørges ildsjæle, som brænder for de enkelte spor/sløjfer, og har lyst til at vedligeholde det løbende.
Der foreslås også at der oprettes kontaktpersoner i andre klubber, så arbejdsdage offentliggøres i deres kontaktforum, f.eks. TAPS, HS6100, Kolding.
Der stilles spørgsmålstegn ved de angivne højdemeter på Pamhuleruten. Det vil blive kontrolleret.
Bedre skiltning på ruten mhp. at den er ensrettet ønskes. Det påpeges på det kraftigste, af hensyn til sikkerheden for alle, at klubbens medlemmer håndhæver det, hvis man møder nogen der kører modsat på ruten.

Skulle der være nogen som har indspark, det være sig ris, ros, kan det mailes til: pamhuleudvalget@gmail.com
Teknikbane (Rene og Jan):
Der er flg. forslag til den nye teknikbane der skal anlægges ved Marstruphallen:
 • Flows med burms.
 • Trapper
 • Op- og nedkørsler
 • Rockgarden
 • Balancebom
Der lægges vægt på at det skal være en bane for alle, nybegyndere som øvede. Der indtænkes i høj grad sikkerhed/faldunderlag.
Inspiration kan hentes fra andre teknikbaner, f.eks. Svinkløv, Slette Strand, Sønderborgs Spangbane o.lign. Der påtænkes at besøge andre klubber, evt. at invitere medlemmer fra andre klubber til området, for at komme med gode ideer til udformningen af banen.
Klubtøj (Kurt):  
Nyt klubtøj med en sommervest i nyt design til 300 kr og en after-race vest til 500 kr. Der er 4 sponsorater der skal udfyldes inden bestilling af den nye kollektion.
Sponsorater (Steen): 
Hvorfor sponsor: For at støtte den aktive og sunde livsstil, hvor kombinationen af natur og motion i fællesskab med sammenhold og socialt samvær for en købestærk aldersgruppe må være et godt incitament.
Der er plads til 2 sponsorater på ryggen,  samt 2 ekstra på lommerne. Sidste gang der blev bestilt klubtøj, indbragte det 38.500 kr, som må siges at være et godt supplement.

Spørgeskemaundersøgelsen (Michael Jelling)
Ang. informationsniveauet.
Godt, generel tilfredshed.

Holdopdeling? 
 74% ok, 26% kan forbedres.
Der er generelt stor spredning på holdene.
Er instruktørerne kompetente og engagerede?
67% ok, 11% mener det kan blive bedre.
Der ønskes mere teknisk træning.
Der vil være fokus på spottræning for instruktører i 2014, og at instruktørerne imellem koordinerer deres træning bedre.

Teknisk træning skal tilpasses ud fra medlemmernes besvarelse i spørgeskema. Generelt er det dameholdet der ønsker teknisk træning hver uge, motionsholdet hver 14. dag og sportsholdet én gang i måneden.
Der vil være fokus på temaer, så instruktørerne bedre kan målrette træningen fremover.
Der vil blive analyseret ud fra spørgeskemaundersøgelsen for at tilgodese medlemmernes ønsker, da der i høj grad er noget at arbejde med qua den høje svarprocent, og det vil blive taget med ved næste instruktørmøde.

Workshops/sociale arrangementer: 
Der er ønske om værkstedsundervisning og stor tilslutning (96%) mhp. ture til andre baner.
Der nedsættes et udvalg (socialministerie) som vil arbejde med dette.
Der er tilslutning til at der i fremtiden arrangeres klubmesterskab (67%) og åbne løb (32%). Et åbent løb kan ikke komme på tale i 2014, da det er et stort setup, og klubben har endnu ikke prøvet at arrangere og gennemføre et løb bare for medlemmerne.

HMIF-MTB om 5 år: 
Det vigtigste for medlemmerne er det sociale samvær i klubben, samt at det bibeholdes som en motionsklub for alle. Der er ikke noget ønske om at det skal være en licensklub.

Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen: 
Formand:                      Michael Jelling                             (Hjemmeside + møder)
Kasserer (på valg):       Kurt Madsen - genvalgt              (Tøj)
Best. medlem:              Asger Thomsen                            (Sponsorer)
Best. medlem:              Steen Fovsing                              (Pamhule)
Best. medlem:              Jan Mikkelsen                               (instruktører)

Evt. : 
Valgt til socialudvalg, som skal stå for arrangementer og kontakt til andre klubber (eller uddelegere det):
Marianne Sørensen, Pia Lorenzen, Linda Jepsen og Kenneth Borg.

Steen Fovsing har haft kontakt med Himmelbjergegnens Idræts- og Naturskole, MTB-linjen. De vil gerne have at nogle instruktører fra HMIF-MTB kommer og underviser eleverne der. Der vil blive stillet lokaler/overnatningsmuligheder til rådighed.

 
HMIF-Løb
Fra løbssiden berettes om 31 medlemmer.
Der er både forår og efterår lagt et 12-ugers løbeprogram, som bliver fulgt på 5 niveauer, 2 x ugtl.
Klubben råder over 7 trænere i alt.
Regnskab ikke fremlagt.
Vedr. tøj: Mitre, Haderslev leverer klubtøj til alle afdelinger i HMIF.
Der bliver lagt vægt på det sociale samvær i klubben, hvor der også vil blive arrangeret grillaftener.
 
Referat af løbeafd. medlemsmøde
 • Søren takker for dagens fremmøde.
 • Eftermiddagens løbe arrangement forløb godt. Alle gennemførte og kom i mål.
 • Der er blevet lavet aftale med Mitra om sports tøj.
I forb. med tilmelding til den kommende sæson, skal løbe t-shirt bestilles, denne får alle. Derudover kan der bestilles andre elementer, disse skal man selv betale for, vi får dog 10% på de udmeldte priser. Ved bestilling skal der logges ind via HMIF, aht logo på tøj.
 
Ris/ros:
 • Bred tilfredshed med 12 ugers løbeprogrammer. Det bliver nemt at holde en sommerferie midtvejs, og det virker overskueligt med 2x12 uger frem for 30 uger. En opfordring til løberne, at vedligeholde formen hen over vinteren, så man kan fortsætte på det næste niveau til foråret.
 • Løberne er glad for et program, forbedring  bliver synlig.
 • Der bliver udtryk ønske om at løbe udenfor program, for måske at blive klar til et kommende løb. Der er i trænergruppen/blandt løbere uenighed om, dette ønske kan efterkommes. Vi er en lille afd., så hvis nogen trænere vælger fra, mangler vi trænere til de forskellige niveauer. 
Det er heller ikke holdbart, som den sidste del af løbeprogrammerne er blevet gennemført, kun at være én træner på de laveste niveauer. Vi bør have mindst to. Dette skal diskuteres videre på et træner møde.
 • Ønske om bakketræning/interval løb. Karsten vil planlægge noget i løbet af vinteren. Det vil blive afholdt på en sådan måde, at alle niveauer har mulighed for at være med, men det vil være firvilligt. Snak om stafet løb som interval løb.
 • Vi mangler trænere, så opfordring til at melde sig, hvis man har ønske om det. Niels Haa har givet tilsagn. Megan Ebsen overvejer, men vil gerne løbe en sæson mere, før hun skal i gang med kurser. Karsten og Kenneth har basis og K1 kurserne, Calle har basis kursus.
 • Fra uge 44 skal vi alle bære refleksvest og pandelygte.
 • Henover vinteren skal vi som minimum vedligeholde formen. Niveau 1 løbere har ikke et ubetinget ønske om at blive fulgt af en træner, så vi planlægger distancer fra gang til gang.
 • Til den kommende sæson bliver vi opfordret til at gøre bedre reklame, lave en hel side i Kontakten, får store opslag op ved Købmanden, både i Hoptrup og Marstrup.       
For referatet: Birgitte Skovdal.

 

HMIF-kajak
Fra kajaksiden berettes om 10 betalende medlemmer.
Der er fra Dansk Kano- og Kajakforbund doneret 15.000 kr, som er brugt til indkøb af 2 nye kajakker. Desuden er der indkøbt vandtætte bagageposer.
Der bliver hovedsageligt sejlet fra Sønderballe Strand.
Der er et stort ønske om at kajakker og div. udstyr kan opbevares i en container ved Sønderballe Strand, så det ikke skal transporteres frem og tilbage, men det lokale bådelaug har i første omgang sagt nej til dette. Klubben råder allerede over containeren, som naturligvis ville skulle beklædes med træ, så den falder ind i omgivelserne. Der arbejdes videre med det.
Klubben har også et ønske om at kunne benytte sig af en lokal svømmehal til træning.
Der vil blive søgt legater og fonde mhp. yderligere indkøb af kajakker. De bliver lejet indtil videre.
Der er et ønske om at uddanne 3 instruktører, og der arbejdes på at arrangere et instruktørforløb ved Sønderballe strand. 

Hoptrup Marstrup Idrætsforening | Kærsmindevej 3 | 6100 Haderslev | CVR-nr. 29 50 65 58